Stage to Thunder Rock (1964)

Starring: Scott Brady

No set